Velg en side

Avtalebetingelser ved inngåelse av kontrakt med:

ZEE AS
Org nr: 916161425
Gamnes, 9130 Hansnes
hei@zee.as

Generelle betingelser for alle produkter/tjenester

1. Hvilke av våre produkter rådgivning og markedsføringstjenesten innbefatter vil fremgå av kjøpers faktura og kontrakt/ordrebekreftelse.
2. ZEE AS forbeholder seg alle rettigheter til å utvide eller innskrenke sitt produkt og tjenestespekter.
3. Prosjektet forsøkes utført innen gitt tidsperspektiv. Dette er avhengig av at kunden overleverer tilbakemelding og annet nødvendig materiell som tekst, grafikk, bilder, tekst og lignende i rimelig tid etter forespørsel fra ZEE AS. Hvis kunden ikke følger dette vil det bety senere leveranse enn nevnt i kontrakten.
4. ZEE AS forbeholder seg retten til starte arbeidet først når kontrakt er signert og første faktura registrert innbetalt.
5. ZEE AS er ikke ansvarlig for eventuelle feil og mangler i tekst, bilder og innhold oversendt fra kunden eller tredjepart for kunden.
6. Kunden garanterer at den har nødvendige rettigheter til alt som er oversendt fra kunden til bruk for kunden og fritar ZEE AS fra alle eventuelle krav i denne forbindelse.
7. ZEE AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader, finansielle tap eller generelle tap som er påført noen av de involverte partene som følge av tjenesten/produktet som er levert eller bruken av tjenesten/produktet.
8. Tilfeller hvor det blir gjensidig avtalt å avslutte avtalen/prosjektet skal kunden betale ZEE AS for tiden og arbeidet som er utført og påbegynt, samt eventuelle kostnader som har påløpt på grunn av prosjektet.
9. Beløp innbetalt til ZEE AS vil kun bli tilbakebetalt ved dobbel betaling, dobbel fakturering eller tydelig feil betaling. Ved forskuddsbetaling for en tjeneste som det blir avtalt å avslutte vil beløpet fungere som kreditt for kunden til fremtidige prosjekter.
10. Faktura sendes med 10 dager netto forfall, det kan dog spesifiseres andre vilkår i kontrakten som fremgår over dette punktet. Ved sen betaling påløper forsinkelsesrenter og gebyr i henhold til gjeldende satser. ZEE AS forbeholder seg også retten til å stenge/avslutte leveranse av tjeneste/produkt ved manglende betaling.
11. Kunden forplikter seg til å gi ZEE AS tilbakemelding og innspill i rimelig tid. Kunden forstår at unnlatelse av å gjøre dette kan være til heft for ZEE AS og muligheten til å utføre videre arbeid i henhold til kontrakten. Dette kan resultere i kostnader for ZEE AS som vil bli fakturert kunden. Hvis det er bedt om tilbakemelding eller innspill fra kunden, men det mangler respons etter 5 arbeidsdager, forbeholder ZEE AS seg retten til å stoppe arbeidet inntil nødvendig tilbakemelding er gitt. Fakturering vil skje i henhold til kontrakt uavhengig om produktet/tjenesten er klart innenfor det avtalte tidsperspektivet hvis kunden selv er skyld i forsinkelsen.
12. ZEE AS tilbyr gratis ordinær support. Hva som innebefattes av ordinær support vurderes av den enkelte rådgiver ved henvendelser. Support og eventuell nødvendig bistand utover det ordinære vil varsler før påbegynnelse og faktureres etter gjeldende pris for arbeidet.
13. ZEE AS er ikke ansvarlig for å rette eventuelle feil på tjenesten/produktet som kommer som følge av tredjeparts endringer, nye versjoner eller avvikling/konkurs. Produktet/tjenesten tilpasses omfang som er nevnt i kontrakten på det tidspunktet kontrakten ble signert og prosjektet startet.
14. Oppsigelse på alle produkter skal leveres personlig av kunden per epost til hei@zee.as. Oppsigelser som ikke følger disse kravene vil ikke bli akseptert.
15. Dersom en faktura bestrides bes kjøper skriftlig melde fra til ZEE AS på e-post: hei@zee.as innen forfall slik at omkostninger kan unngås. Kjøper må likevel innbetale fakturert beløp inntil uenigheten er avklart.
16. ZEE AS gir ingen garantier for resultat, besparelse, plassering eller rangering i Google eller andre søkemotorer, våre tjenester har imidlertid dette som formål og tjenester vil bli gjennomført på bakgrunn av metoder som tidligere har gitt nettopp dette.
17. Alle våre tjenester framstilles av oss eller tredjepart med formål om å skape profesjonelle presentasjoner av kunden.
18. Ved reklamasjon plikter kjøper å skriftlig underrette ZEE AS. Kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid, etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir ZEE AS melding som angir hva slags mangel det gjelder.
19. ZEE AS forbeholder seg retten til å vise frem produktene/tjenestene vi har levert til kunde som en del av vår portefølje. Dette innebærer blant annet fremvisning med link på nettsider, annonsering i diverse media.
20. ZEE AS forbeholder seg retten til å merke alle sine produkter/tjenester med henvisning til at vi har levert tjenesten eller produktet.
21. ZEE AS eier de immaterielle rettigheten på alt vi lager så fremt ikke andre allerede eier dette, kunden kan overta rettighetene etter avtale.
22. Avtalen reguleres av norsk rett. Hvis det oppstår tvister i forbindelse med avtalen skal det gjøres forsøk på å løse tvistene ved forhandling. Dersom forhandlingene ikke fører frem innen rimelig tid, kan saken bringes inn for de ordinære domstoler med Tromsø forliksråd og Tromsø tingrett som verneting jf. tvistelovens § 4-6.
23. Ved eventuelt salg av ZEE AS overføres denne avtale til kjøperen av ZEE AS.

Særlige vilkår ved hjemmeside / nettbutikk / landingssider / hjemmeside drift / hosting / domene

1. Det er bindingstid i 12 mnd fra inngåelse av avtale, som fornyes løpende per 12 mnd. Oppsigelse må skje tre måneder før avtalens utløp. Dersom kunden ønsker å bryte bindingstiden må kunden betale resterende månedsavgifter tilsvarende gjenstående avtaleperiode.
2. Ved kjøp av overnevnte produkter forbeholder ZEE AS seg retten til å fjerne bistand til produktet hvis kunden ikke lenger er kunde av ZEE AS.
3. Hvis kunden ønsker å bruke overnevnte produkter uten å ha et kundeforhold med ZEE AS, kan man kjøpe seg ut av avtalen etter gjeldende prisliste hos ZEE AS som betales før produktet overleveres til kunden.

Kontakt oss

Epost

hei@zee.as

Mobil

+47 915 89 371

design. utvikling. forbedring.

ZEE AS © 2020 – All rights reserved  – Personvern - Cookies - Avtalevilkår